In ons privacyreglementgebruiken wij een aantal definities. Deze definitieskunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:

 • Reglement: dit privacyreglement
 • Privacywetgeving: wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de algemene verordening gegevensbescherming, AVG afgekort).

1. Toelichting
Strek mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld omde privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Strek de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Strek worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Strek vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Strek in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doelis van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Strek expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Strek gebruikt en het doel van het gebruik
Strek verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Strek, begeleid wordt door Strek, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Strek of via het contactformulier contact met ons opneemt. Strek verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie. Van mensen die door Strek worden begeleid worden ook de geboortedatum, gegevens omtrent opleiding en werkervaring, gegevens betreffen de arbeidsovereenkomst met werkgever, de functionelemogelijkheden en informatie omtrent re-integratie verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst de klanten met Strek sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerdente kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/ te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Strek verstrekt geen persoonsgegevens aan personen en of bedrijven buiten de Strek organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Strek met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/ beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Strek verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijk/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en allen door personen werkzaam voor Strek worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Strek beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Strek om in te loggen in het digitale systeem;
 • De personen werkzaam voor Strek hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Strek verstrekte persoonsgegevens;
 • Strek heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Strek hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Strek zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie:het recht om te weten of en welke persoonsgegevensvan u verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomenworden als het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegeven te verzetten;
 • Het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Strek. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Strek opnemen en probeert Strek er samen met u uit te komen.

Privacyreglement Strek versie mei 2018

Strek
Marjo Neplenbroek
Melvill van Carnbeelaan 8
3971 BE Driebergen
info@strek.nl
t: 06 48 06 00 76
KvK: 30192635
BTW: NL001942805B48
SRA: 3103
NvVA: 105554
Certificering: 40208